Shanxi Mature Vinegar Group Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $48,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shanxi Mature Vinegar Group Co., Ltd.
Shanxi, China

   

  IDEAL

 

  •    Good Life, Good Vinegar 

   

  AIM

 

  •     Brewing the Best Vinegar ,

   for the Health of Everyone

   

   

  FAME

  

  •    Donghu ,the Quintessence of 

   Chinese Culture

     the Vintage Vinegar is Tonic to

   People's Health 

 

mainCategories

Chefs Choice
Highly Recommended Product
Rice Vinegar
Specialized Product
31,80 US$/Hộp các tông
300 Hộp các tông(Min. Order)
23,80 US$/Hộp các tông
300 Hộp các tông(Min. Order)
22,30 US$/Hộp các tông
300 Hộp các tông(Min. Order)
25,40 US$/Hộp các tông
300 Hộp các tông(Min. Order)
31,80 US$/Hộp các tông
300 Hộp các tông(Min. Order)
23,80 US$/Hộp các tông
300 Hộp các tông(Min. Order)
27,00 US$/Hộp các tông
300 Hộp các tông(Min. Order)
27,00 US$/Hộp các tông
1000 Hộp các tông(Min. Order)
25,40 US$/Hộp các tông
300 Hộp các tông(Min. Order)
31,80 US$/Hộp các tông
300 Hộp các tông(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

xiaohui
Loading
cindy
Loading